Wstęp

Ten zakup podlega poniższym standardowym warunkom sprzedaży dla konsumenckich zakupów towarów przez Internet. Zakupy konsumenckie przez Internet są regulowane głównie przez Ustawę o umowach, Ustawę o zakupach konsumenckich, Ustawę o marketingu, Ustawę o prawie odstąpienia od umowy i Ustawę o handlu elektronicznym, a przepisy te dają konsumentowi niezbywalne prawa. Ustawy są dostępne pod adresem www.lovdata.no. Postanowień niniejszej umowy nie należy rozumieć jako ograniczenia praw ustawowych, lecz określają najważniejsze prawa i obowiązki stron w zakresie handlu.

Regulamin sprzedaży został opracowany i rekomendowany przez Norweski Urząd Ochrony Konsumentów. Aby lepiej zrozumieć warunki sprzedaży, zapoznaj się z przewodnikiem Norweskiego Urzędu ds. Ochrony Konsumentów, który znajduje się tutaj.

1. Umowa

Na umowę składają się niniejsze warunki sprzedaży, informacje podane w rozwiązaniu do składania zamówień oraz wszelkie odrębnie uzgodnione warunki. W przypadku jakiegokolwiek konfliktu między informacjami pierwszeństwo ma to, co zostało oddzielnie uzgodnione między stronami, o ile nie jest to sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa.

Umowa zostanie również uzupełniona odpowiednimi przepisami prawa regulującymi zakup towarów pomiędzy przedsiębiorcami a konsumentami.

2. Strony

Sprzedającym jest A-Vet Smådyrklinikk AS, Torsvang 2 3271 Larvik, post@a-vet.no, +4733139840, 972 408 832 i jest dalej nazywany sprzedawcą/sprzedawcą.

Kupującym jest Konsument składający zamówienie i zwany dalej Kupującym/Kupującym.

3. Wzięty

Podana cena za towary i usługi jest ceną całkowitą, którą kupujący musi zapłacić. Cena ta obejmuje wszystkie podatki i dodatkowe koszty. Kupujący nie ponosi dodatkowych kosztów, o których sprzedawca nie poinformował przed zakupem.

4. Zawarcie umowy

Umowa jest wiążąca dla obu stron z chwilą wysłania zamówienia przez kupującego do sprzedawcy.

Umowa nie jest jednak wiążąca, jeżeli w ofercie sprzedawcy w rozwiązaniu do zamawiania w sklepie internetowym lub w zamówieniu kupującego wystąpił błąd pisarski lub literowy, a druga strona wiedziała lub powinna była wiedzieć, że taki błąd .

5. Płatności

Płatność jest przedpłatą, a towar (recepta) wysyłany jest wcześniej następnego dnia.

Sprzedający może żądać zapłaty za rzecz od chwili wysłania jej przez sprzedającego do kupującego.

Jeżeli kupujący używa do płatności karty kredytowej lub debetowej, sprzedający może zastrzec cenę zakupu na karcie podczas składania zamówienia. Karta zostaje obciążona w dniu wysłania towaru.

W przypadku płatności na podstawie faktury faktura jest wystawiana kupującemu w momencie wysyłki towaru. Termin płatności widnieje na fakturze i wynosi minimum 14 dni od dnia jej otrzymania.

Kupujący poniżej 18 roku życia nie mogą dokonać płatności kolejną fakturą.

6. Dźwignia

Dostawa miała miejsce, gdy kupujący lub jego przedstawiciel przejął przedmiot. Lub gdy apteka przejęła receptę

Jeżeli w rozwiązaniu zamówienia nie podano terminu dostawy, sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć towar kupującemu bez zbędnej zwłoki i nie później niż 30 dni od złożenia zamówienia przez klienta. Towar musi zostać dostarczony kupującemu, chyba że strony odrębnie uzgodniły inaczej.

7. Ryzyko towaru

Ryzyko związane z towarem przechodzi na kupującego w momencie, gdy on lub jego przedstawiciel zlecił dostawę towaru zgodnie z punktem 6.

8. Prawo do odstąpienia od umowy

O ile umowa nie jest zwolniona z prawa do odstąpienia od umowy, kupujący może odstąpić od zakupu towaru zgodnie z ustawą o prawie do odstąpienia od umowy.

Kupujący musi powiadomić sprzedawcę o skorzystaniu z prawa odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od rozpoczęcia biegu terminu. Termin obejmuje wszystkie dni kalendarzowe. Jeżeli termin kończy się w sobotę, święto lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin ulega przedłużeniu do najbliższego dnia roboczego.

Okres odstąpienia uważa się za zachowany, jeżeli powiadomienie zostanie wysłane przed jego upływem. Na kupującym spoczywa ciężar udowodnienia, że ​​skorzystano z prawa do odstąpienia od umowy, dlatego zawiadomienie powinno zostać dokonane na piśmie (formularz dotyczący prawa do odstąpienia od umowy, e-mail lub list).

Bieg terminu na odstąpienie od umowy rozpoczyna się:

  • W przypadku zakupu pojedynczych artykułów okres anulowania liczony jest od następnego dnia po otrzymaniu przedmiotów.
  • W przypadku sprzedaży abonamentu lub umowy polegającej na regularnym dostarczaniu identycznych towarów termin biegnie od następnego dnia po otrzymaniu pierwszej przesyłki.
  • Jeżeli zakup składa się z kilku dostaw, termin na odstąpienie od umowy biegnie od następnego dnia po otrzymaniu ostatniej dostawy.

Okres odstąpienia od umowy ulega przedłużeniu do 12 miesięcy po upływie pierwotnego okresu, jeżeli sprzedawca nie poinformuje go przed zawarciem umowy o przysługującym mu prawie do odstąpienia od umowy oraz o ujednoliconym formularzu odstąpienia od umowy. To samo obowiązuje w przypadku braku informacji o zasadach, terminach i trybie realizacji prawa odstąpienia od umowy. Jeżeli przedsiębiorca zapewni przekazanie informacji w ciągu tych 12 miesięcy, okres odstąpienia upływa w dalszym ciągu po upływie 14 dni od dnia, w którym kupujący otrzymał informacje.

W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy towar musi zostać zwrócony sprzedawcy bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o skorzystaniu z prawa odstąpienia od umowy. Kupujący pokrywa bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że ustalono inaczej lub sprzedawca nie oświadczył, że kupujący ma obowiązek ponieść koszty zwrotu. Sprzedawca nie może ustalić opłaty za skorzystanie przez kupującego z prawa odstąpienia od umowy.

Kupujący może we właściwy sposób przymierzyć lub przetestować towar w celu ustalenia charakteru, właściwości i funkcji towaru, bez utraty prawa do odstąpienia od umowy. Jeżeli sprawdzenie lub przetestowanie towaru wykracza poza to, co jest uzasadnione i konieczne, kupujący może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za zmniejszenie wartości towaru.

Sprzedający ma obowiązek zwrócić kupującemu cenę zakupu bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania przez sprzedającego powiadomienia o decyzji kupującego o skorzystaniu z prawa odstąpienia od umowy. Sprzedawca ma prawo wstrzymać się z zapłatą do czasu otrzymania towaru od kupującego lub dostarczenia przez kupującego dowodu odesłania towaru.

9. Opóźnienie i brak dostawy – prawa kupującego i termin zgłaszania reklamacji

Jeżeli sprzedawca nie dostarczy towaru lub dostarczy go z opóźnieniem zgodnie z umową między stronami, a nie jest to spowodowane przez kupującego lub warunkami po jego stronie, kupujący może, zgodnie z zasadami zawartymi w rozdziale 5 Regulaminu, Ustawa o zakupach konsumenckich, stosownie do okoliczności wstrzymać się z ceną zakupu, popyt spełnićtęsknotahej umowy i/lub roszczenia wymiana od sprzedawcy.

W przypadku roszczeń o pełnomocnictwa zawiadomienie powinno mieć formę pisemną (np. e-mail) ze względów dowodowych.

Spełnienie

Kupujący może utrzymać zakup i żądać realizacji od sprzedającego. Jednakże kupujący nie może żądać spełnienia świadczenia, jeżeli zaistnieje przeszkoda, której sprzedawca nie jest w stanie pokonać, albo spełnienie świadczenia spowoduje dla sprzedającego tak wielką niedogodność lub koszt, że będzie to znacznie nieproporcjonalne do interesu kupującego w spełnieniu świadczenia przez sprzedawcę. Jeżeli trudności znikną w rozsądnym czasie, kupujący może nadal żądać spełnienia świadczenia.

Kupujący traci prawo do żądania spełnienia świadczenia, jeżeli zwleka ze zgłoszeniem roszczenia przez nieuzasadniony długi czas.

Podniesienie

Jeżeli sprzedawca nie dostarczy towaru w momencie dostawy, kupujący ma obowiązek wezwać sprzedawcę do dostarczenia towaru w rozsądnym dodatkowym terminie spełnienia świadczenia. Jeżeli sprzedawca nie dostarczy towaru w dodatkowym terminie, kupujący może zrezygnować z zakupu.

Kupujący może jednak natychmiast anulować zakup, jeśli sprzedawca odmówi dostarczenia przedmiotu. To samo dotyczy sytuacji, gdy dostawa w uzgodnionym terminie była decydująca dla zawarcia umowy lub jeżeli kupujący powiadomił sprzedającego, że decydujący jest termin dostawy.

Jeżeli rzecz zostanie dostarczona po dodatkowym terminie wyznaczonym przez konsumenta lub po terminie dostawy decydującym o zawarciu umowy, reklamację odstąpienia od umowy należy zgłosić w rozsądnym terminie od chwili, gdy kupujący dowiedział się o dostawie.

Wymiana

Kupujący może domagać się odszkodowania za niewielką stratę powstałą w wyniku opóźnienia. Nie dotyczy to jednak sytuacji, gdy sprzedawca wykaże, że opóźnienie wynika z przeszkody od niego niezależnej, której nie można było rozsądnie wziąć pod uwagę w chwili zawarcia umowy, uniknąć jej lub przezwyciężyć jej skutki.

10. Wady towaru – uprawnienia kupującego i termin składania reklamacji

Jeżeli w towarze występuje wada, kupujący ma obowiązek powiadomić sprzedawcę w rozsądnym terminie po jej wykryciu lub powinien był zostać wykryty, że chce zgłosić wadę. Kupujący zawsze składał reklamację w odpowiednim czasie, jeśli miało to miejsce w ciągu 2 miesięcy. od chwili wykrycia wady lub momentu, w którym wada powinna zostać wykryta. Reklamację można zgłosić najpóźniej w terminie dwóch lat od dnia przejęcia towaru przez kupującego. Jeżeli produkt lub jego części mają służyć znacznie dłużej niż dwa lata, termin reklamacji wynosi pięć lat.

Jeżeli rzecz ma wadę, która nie wynika z winy kupującego lub warunków po jego stronie, kupujący może na zasadach określonych w rozdziale 6 ustawy o zakupach konsumenckich, stosownie do okoliczności wstrzymać się z ceną zakupu, wybrać pomiędzy roszenie og ponowna dostawa, popyt obniżka ceny, żądać rozwiązania umowy i/lub wymagać wymiana  od sprzedawcy.

Reklamacje do Sprzedającego należy składać w formie pisemnej.

Korekta lub ponowna dostawa

Kupujący może wybrać pomiędzy żądaniem usunięcia wady lub dostawą podobnego przedmiotu. Sprzedawca może jednak sprzeciwić się reklamacji kupującego, jeżeli realizacja reklamacji jest niemożliwa lub powoduje dla sprzedającego nieuzasadnione koszty. Korekty lub ponownej dostawy należy dokonać w rozsądnym terminie. Co do zasady sprzedawca nie ma prawa podejmować więcej niż dwóch prób usunięcia tej samej wady.

Obniżka ceny

Kupujący może ubiegać się o odpowiednią obniżkę ceny, jeśli przedmiot nie zostanie naprawiony lub ponownie dostarczony. Oznacza to, że stosunek ceny obniżonej do uzgodnionej odpowiada stosunkowi wartości rzeczy w stanie wadliwym i umownym. Jeśli istnieją ku temu szczególne powody, obniżkę ceny można zamiast tego ustalić na poziomie wagi wady dla kupującego.

Podniesienie

Jeżeli rzecz nie została naprawiona lub ponownie dostarczona, kupujący może również zrezygnować z zakupu, jeżeli wada jest nieistotna.

11. Uprawnienia sprzedającego w przypadku zwłoki kupującego

Jeżeli kupujący nie zapłaci lub nie dopełni innych obowiązków wynikających z umowy lub przepisów prawa, a nie jest to spowodowane przez sprzedawcę lub okoliczności po jego stronie, sprzedawca może zgodnie z zasadami zawartymi w ustawie o zakupach konsumenckich rozdział 9 , w zależności od okoliczności trzymaj przedmiot wrócił, popyt spełnienie umowy, żądaj porozumienia uniesiony jak i popyt wymiana od kupującego. Sprzedawca będzie mógł również żądać, w zależności od okoliczności odsetki za zwłokę w płatnościach, opłata windykacyjna i rozsądny opłata za niedostarczony towar.

Spełnienie

Sprzedawca może utrzymać zakup i zażądać od kupującego zapłaty ceny zakupu. Jeżeli towar nie został dostarczony, sprzedawca traci swoje prawo, jeśli zwleka ze złożeniem reklamacji przez nieuzasadniony długi czas.

Podniesienie

Sprzedający może rozwiązać umowę w przypadku znacznego opóźnienia w płatności lub innego istotnego opóźnienia ze strony kupującego. Sprzedawca nie może odstąpić od umowy, jeśli cała cena zakupu została zapłacona. Jeżeli sprzedający wyznaczy rozsądny dodatkowy termin na realizację zamówienia, a kupujący nie dokona zapłaty w tym terminie, sprzedający może anulować zakup.

Odsetki za zwłokę w płatności/opłata za pobranie

Jeżeli kupujący nie zapłaci ceny zakupu zgodnie z umową, sprzedający może żądać odsetek od ceny zakupu zgodnie z ustawą o spóźnionych odsetkach. W przypadku braku płatności, wierzytelność może, po uprzednim zawiadomieniu, zostać skierowana do windykacji. Kupujący może wówczas zostać pociągnięty do odpowiedzialności za opłaty zgodnie z Ustawą o windykacji.

Opłata za towar nieodebrany, nieopłacony z góry

Jeżeli kupujący nie odbierze zaległego towaru, sprzedający może obciążyć kupującego opłatą. Opłata pokrywa co najwyżej rzeczywiste nakłady sprzedającego na dostarczenie towaru kupującemu. Opłata taka nie może zostać pobrana od kupujących poniżej 18 roku życia.

12. gwarancja

Gwarancja udzielona przez sprzedawcę lub producenta daje kupującemu dodatkowe prawa w stosunku do tych, które kupujący posiada już na mocy niepodlegających odstępstw przepisom. Gwarancja nie oznacza zatem żadnych ograniczeń prawa kupującego do reklamacji i roszczeń w przypadku opóźnienia lub wad zgodnie z punktami 9 i 10.

13. Dane osobowe

Administratorem zebranych danych osobowych jest sprzedawca. O ile kupujący nie zgodzi się na coś innego, sprzedający zgodnie z ustawą o danych osobowych może pozyskiwać i przechowywać jedynie te dane osobowe, które są niezbędne do wykonania przez sprzedającego zobowiązań wynikających z umowy. Dane osobowe kupującego będą udostępniane innym podmiotom tylko wtedy, gdy będzie to niezbędne do realizacji umowy z kupującym przez sprzedającego lub w przypadkach ustawowych.

14. Rozwiązywanie konfliktów

Reklamacje należy kierować do sprzedawcy w rozsądnym terminie, por. punkty 9 i 10. Strony powinny starać się rozwiązać wszelkie spory w sposób polubowny. Jeśli to się nie powiedzie, kupujący może zwrócić się do Norweskiego Urzędu Ochrony Konsumentów w celu mediacji. Norweski Urząd Ochrony Konsumentów jest dostępny pod numerem telefonu 23 400 600 lub www.forbukertilsynet.no.

Jeśli chcesz złożyć skargę, możesz także skorzystać z portalu skarg Komisji Europejskiej. Jest to szczególnie istotne, jeśli jesteś konsumentem mieszkającym w innym kraju UE. Reklamację składa się tutaj: http://ec.europa.eu/odr.